info@ticketa.cz 777 17 17 45

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK KULTURNÍ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU ticketa.cz

(dále jen „Podmínky“)

1) Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti Ticketa, IČ: 88512312, se sídlem Šrobárova 46/22148, Praha 10, 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 277570 (dále jen „Ticketa“) upravují práva a povinnosti mezi společností Ticketa a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na kulturní akce prostřednictvím Webového portálu provozovaného společností Ticketa a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností Ticketa a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od Ticketa, zajišťující organizaci konkrétní Akce.

Zákazník“: Osoba užívající Webového portálu a služeb Ticketa pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná na Webovém portálu nebo Pořadatelem, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

Voucher“: Rezervační služba poskytovaná Ticketa na Webovém portálu opravňující držitele jedinečného kódu Voucheru ke koupi určitého druhu Vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny Voucheru a předem stanovené ceny odpovídající Vstupenky. Voucher není Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci.

Webový portál“: Internetové stránky Ticketa na adrese www.ticketa.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google Chrome.

3) Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv společnost Ticketa. Společnost Ticketa pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Akce Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti Ticketa ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Společnost Ticketa tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

Využitím služeb Webového portálu a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností Ticketa v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb Webového portálu a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

4) Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému Webového portálu. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Umožňuje-li to prodejní kanál Webového portálu, lze Vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze na místech konání akce) a elektronické (prostřednictvím Webového portálu ve formátu PDF). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky nebo předložením elektronické Vstupenky v mobilu v místě konání Akce.

5) Služba Voucher

Společnost Ticketa poskytuje v rámci Webového portálu s ohledem na časovou proměnlivost cen Vstupenek před termínem konání Akce rezervační službu Voucher. Rezervační služba Voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu Vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně Vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného Voucheru. Voucher není Vstupenkou. Na rozdíl od krátkodobé rezervace Vstupenek prostřednictvím Webového portálu (odst. 6 bod 2 Podmínek) tak Voucher nabízí Zákazníkům delší dobu garance dostupnosti dané Vstupenky a zejména její předem určenou cenu platnou po celou dobu platnosti Voucheru bez ohledu na časový vývoj cen Vstupenek na Akci.

Rezervační úkony spojené s poskytnutím služby Voucher jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídajícím ceně Voucheru. Poskytnutí služby Voucher je Zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu Voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě Vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód Voucheru je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká právo Zákazníka z Voucheru bez nároku na vrácení ceny Voucheru. Službu Voucher lze objednat pouze prostřednictvím Webového portálu a uhradit pouze přímou on-line platbou nebo převodem na bankovní účet Ticketa způsobem uvedeným v článku 6 níže.

6) Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:

1)  v rámci přímého prodeje na místě konání Akce

2) on-line prostřednictvím Webového portálu

Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované Vstupenky na Smluvním prodejním místě:

Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na místě konání Akce, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané.

Zakoupení a rezervace Vstupenky nebo objednání Voucheru prostřednictvím Webového portálu:

Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 10 Vstupenek nebo Voucherů na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Ticketa a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím webu ticketa.cz. Registrovaný Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat službu Voucher, pokud to rezervační systém umožňuje.

Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku nebo službu Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby dle pokynů při dokončování objednávky. Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky nebo služby Voucher překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybrané Vstupenky nebo Voucheru.

Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu prodej@ticketa.cz.

7) Ceny
Cena Vstupenky nebo služby Voucher je uvedena na Webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

9) Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po přijmutí Vstupenek e-mailem jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich přijmutí nejpozději do 3 pracovních dnů písemně elektronickou poštou (email) na adresu prodej@ticketa.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu Vstupenek, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Webového portálu na emailové adrese prodej@ticketa.cz, která podá Zákazníkovi informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit nebo opravit nesprávné údaje, je obsluha Webového portálu povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru.

Ticketa jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.

Koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti Ticketa production, s.r.o. Uhrazená objednávka je konečná a Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím Webového portálu:

Při koupi Vstupenek elektronickou formou si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění.

V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu prodej@ticketa.cz. Registrovaný uživatel zákazník může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu a předmětné Vstupenky si vytisknout.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další sporty budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.

10) Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby Ticketa. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Ticketa je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného Ticketa ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese prodej@ticketa.cz. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany Pořadatele stanoveno jinak, při vracení Vstupenek Zákazníkovi nebude vrácena částka označená na Vstupence jako předprodejní poplatek.

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, vstupné se vrací v místě konání Akce. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby nebo převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného centrální kancelář Ticketa vrácením platby Zákazníkovi na bankovní účet ze kterého platba přišla nebo zpět na kreditní kartu ze které byla platba provedena.

11) Ochrana osobních údajů 

Poučení o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete zde.

12) Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo Ticketa vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Společnost Ticketa nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek a Voucherů na Webovém portálu, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář Ticketa zasláním požadavku na emailovou adresu prodej@ticketa.cz.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2019 a společnost Ticketa si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

V případě, že dojde mezi Ticketa a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro